Bratach Bana

Lyric as sung by Dick Gaughan

a'mhic Iarla nam bratach bana
a'mhic Iarla nam bratach bana
a'mhic Iarla nam bratach bana
Chunna mi do long air saile

Hilean beag hó ill óro
Hilean beag hó ill óro
Hilean beag hó ill óro
Hu oireann o hu o eileadh

Chunna mi do long air saile (3x)
Bha stiuir oir oirr 's da chrann airgid

Bha stiuir oir oirr 's da chrann airgid (3x)
'S cupaillaichean do shioda na Gaillmhinn

'S cupaillaichean do shioda na Gaillmhinn (3x)
Sioda reamhar ruadh na Spainne

Sioda reamhar ruadh na Spainne (3x)
Cha b'ann an Glaschu a bha e

Cha b'ann an Glaschu a bha e (3x)
Nan Dun-Bheagain 's beag o'n lar e

Nan Dun-Bheagain, 's beag o'n lar e (3x)
Nan Dun-Tuilm nam bratach bana


English Translation

a'mhic Iarla nam bratach bana
Son of the Earl of the white banners
Chunna mi do long air saile
I saw your ship on the sea
Bha stiuir oir oirr 's da chrann airgid
She had a helm of gold and two masts of silver
'S cupaillaichean do shioda na Gaillmhinn
shrouds of silk from Galway
Sioda reamhar ruadh na Spainne
Rich red silk from Spain
Cha b'ann an Glaschu a bha e
It was not seen in Glasgow
Nan Dun-Bheagain 's beag o'n lar e
Nor in small Dunvegan
Nan Dun-Tuilm nam bratach bana
Nor in Duntulm of the white bannersTop of Page